Image

tiêu chí

đề cử & xét giải

Giải thưởng VinFuture sẽ công bố tiêu chí đề cử và xét giải vào Tháng 1 hàng năm.
Các tiêu chí này sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định.