Image

QUY TRÌNH

TIẾP NHẬN ĐỀ CỬ, XÉT VÀ TRAO GIẢI

Hạn chót để nộp đề cử cho Giải thưởng VinFuture 2021 là 11:59 PM, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (Giờ Việt Nam, GMT +7). Các đề cử nộp sau thời hạn này sẽ được xem xét cho năm sau.

Tháng 2 năm 2021

TIẾP NHẬN ĐỀ CỬ

Tháng 2 năm 2021

Tháng 6 năm 2021

ĐÓNG ĐỀ CỬ

Tháng 6 - Tháng 8 năm 2021

SƠ LOẠI

Tháng 6 - Tháng 8 năm 2021

Tháng 8 - Tháng 10 năm 2021

XÉT GIẢI

Tháng 12 năm 2021

TRAO GIẢI

Công bố Người đạt giải

THÁNG 1 NĂM 2022 - LỄ TRAO GIẢI VINFUTURE

Tháng 12 năm 2021

Tháng 1 năm 2022

CHUẨN BỊ CHO NĂM TIẾP THEO

Hội đồng Giải thưởng xem xét chọn lĩnh vực và xác định tiêu chí, tiêu chuẩn