banner images

Kết nối Khoa học với Nhà đầu tư

Hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và chuyển chúng thành các sản phẩm và dịch vụ có tác động mạnh có thể giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất của thế giới

Kết nối Khoa học với Nhà đầu tư

Kết nối Khoa học với Cộng đồng

Tổ chức các hoạt động như bài giảng đại chúng, đối thoại khoa học, hội thảo, v.v. để khoa học-công nghệ trở nên gần gũi và dễ hiểu với số đông, đặc biệt là giới trẻ.

Kết nối Khoa học với Cộng đồng

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.