Khoa học đổi mới từ các nước đang phát triển

Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh đến từ các nước đang phát triển

Nhà khoa học nữ <br/>

Nhà khoa học nữ

Tác giả của nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh là phụ nữ

Lĩnh vực<br/>nghiên cứu mới

Lĩnh vực
nghiên cứu mới

Nghiên cứu hoặc phát minh mang tính tiên phong trong lĩnh vực mới

ĐĂNG KÝ
NHẬN BẢN TIN


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.