Ban quản trị
và thư ký

Table of Contents
Ban quản trị
TS. Lê Mai Lan
Phó Chủ Tịch Quỹ VinFuture
TS. Lê Thái Hà
Giám đốc Điều hành
Ban thư ký
TS. Ngô Thị Thanh Hiền
Thư ký Cao cấp
TS. Phạm Văn Luân
Thư ký cao cấp
Phòng tổng hợp
Bà Đỗ Hương Lan
Trưởng Phòng Tổng Hợp
Phòng Truyền thông
ThS. Quách Cảnh Toàn
Trưởng phòng Truyền thông & Marketing