Hội Đồng Sơ Khảo

Giáo sư Ingolf Steffan-Dewenter
Đại học Würzburg (Đức)

Giáo sư Tiến sĩ Ingolf Steffan-Dewenter là Trưởng khoa Sinh thái Động vật và Sinh học Nhiệt đới tại Đại học Würzburg, Đức. Ông nghiên cứu tác động của biến đổi môi trường toàn cầu lên đa dạng sinh học và các hoạt động của hệ sinh thái. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm các chủ đề như mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và chức năng hệ sinh thái, sinh thái loài thụ phấn, hoạt động thụ phấn cho cây trồng, kiểm soát dịch hại sâu bệnh bằng sinh học, hệ thống nông lâm nghiệp nhiệt đới và sinh thái học cảnh quan. Mục tiêu nghiên cứu của ông là việc đặt nền tảng khoa học cho việc quản lý môi trường cảnh quan và các chương trình nông nghiệp-môi trường một cách bền vững, giúp định hướng quá trình chuyển đổi sang các hệ sinh thái tương lai có khả năng phục hồi và thích nghi trước biến đổi khí hậu và bảo toàn đa dạng sinh học.

Ông có nhiều kinh nghiệm và từng là điều phối viên và thành viên trong nhiều dự án nghiên cứu ở quy mô toàn cầu, châu lục (tại Châu Phi và Châu Âu) và quốc gia, và có bề dày thành tích trong nhiều hợp tác liên ngành (interdisciplinary) và xuyên ngành (transdisciplinary) thành công. Ông đã xuất bản hơn 300 bài báo nghiên cứu được bình duyệt (peer-reviewed articles) và hiện đang điều phối chính Dự án Bảo vệ EU H2020 của Liên minh Châu Âu với mục tiêu bảo vệ các loài thụ phấn tại châu lục này.