Câu hỏi phổ biến

Chúng tôi đã thiết kế mẫu đề cử đơn giản nhất có thể. Có thể sẽ cần thêm thông tin ở các giai đoạn sau, nhưng đối với đề cử ở giai đoạn đầu, mẫu đề cử chỉ dài khoảng 2 trang A4. Theo mẫu này, quý vị cần điền thông tin về bản thân (với tư cách là Đối tác đề cử) và người được đề cử. Chúng tôi cũng yêu cầu quý vị nộp thư giới thiệu cho người được đề cử. Ngoài ra, có một phần tuỳ chọn để quý vị thêm tối đa 3 người xác nhận cho người được đề cử. Mẫu đề cử còn bao gồm một mục gồm 3 câu hỏi, nội dung trả lời cho mỗi câu nên dài khoảng 200-300 từ.
Trong mẫu đề cử, chúng tôi cho phép Đối tác đề cử tải lên tối đa 10 tệp tài liệu bổ sung. Điều này không có nghĩa là Đối tác đề cử phải tải lên cả 10 tệp. Quý vị có thể để trống các ô tài liệu này nếu không có tài liệu bổ sung nào khác.
Thư giới thiệu là do Đối tác đề cử viết. Thư xác nhận sẽ do tối đa 3 người chứng thực biết rất rõ về nghiên cứu của người được đề cử viết.

Chúng tôi yêu cầu một số thông tin căn bản, như khám phá/phát minh và tác động liên quan. Ngoài ra, những thông tin bổ sung cũng sẽ rất hữu ích. Một thư chứng thực là bắt buộc và càng nhiều thư chứng thực theo mẫu Additional form of nominee(s) của chúng tôi từ nhiều người chứng thực mà Quý vị mời viết được ở nhiều quan điểm góc độ càng tốt.

Quý vị nên lựa chọn quốc gia mà người được đề cử đang sinh sống và làm việc, nếu quý vị không rõ họ mang quốc tịch gì, hoặc họ có hai quốc tịch.

Nếu quý vị muốn đề cử một người cho Giải đặc biệt dành cho những nhà nghiên cứu hoặc sáng chế, phát minh từ các quốc gia đang phát triển thì cả nghiên cứu và nhà khoa học đang thực hiện nghiên cứu đó cần phải đến từ một quốc gia đang phát triển. Nếu quý vị muốn đề cử người này cho Giải thưởng chính hoặc các Giải đặc biệt khác, quốc tịch của người được đề cử không quan trọng.
Có, nếu nghiên cứu đột phá này được thực hiện ở một quốc gia đang phát triển.

Nếu hai người làm việc trong cùng lĩnh vực được đề cử cho một khám phá hoặc sáng kiến, đề cử này sẽ được tính chung là một đề cử. Đề cử này sẽ có hai người được đề cử.

Sẽ rất hữu ích nếu chúng tôi có được thông tin đầy đủ về bối cảnh và quá trình phát triển của sáng kiến này, từ cảm hứng và khám phá ban đầu tới những giai đoạn thực hiện thiết yếu và đổi mới. Chúng tôi khuyến khích Đối tác đề cử cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt.

Kể từ năm 2023, quý vị có thể nộp nhiều hồ sơ đề cử cho mỗi giải trong số bốn giải thưởng của chúng tôi

Quỹ VinFuture bảo mật tất cả thông tin đề cử mà chúng tôi nhận được. Mặc dù chúng tôi cho phép Đối tác đề cử quyền tự quyết, chúng tôi vẫn khuyến khích họ giữ bí mật thông tin về hồ sơ đề cử mà họ đã nộp. Không hề có yêu cầu hay kiểm soát cụ thể gì từ phía chúng tôi. Vì vậy, Đối tác đề cử có toàn quyền quyết định có nên liên lạc với người được đề cử để xin phép họ hay không.
Nếu bằng sáng chế đã được cấp, chắc chắn nó đại diện cho sáng tạo và đổi mới. Nếu nó đáp ứng tiêu chí mở ra cơ hội mới thì sẽ rất phù hợp để làm tài liệu bổ sung.
VinFuture là giải thưởng thường niên. Nếu quý vị bỏ lỡ hạn nộp của năm nay, những đề cử nộp sau hạn sẽ được xem xét cho Giải thưởng VinFuture của năm tiếp theo.
Chúng tôi sẽ giữ hồ sơ đề cử trong ba năm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ liên lạc với Đối tác đề cử để xem liệu họ có muốn cập nhật hay bổ sung thông tin hồ sơ không.