Câu hỏi phổ biến

Nếu Đối tác đề cử ghi rõ quan hệ của mình với người được đề cử trong thư giới thiệu, ví dụ như người được đề cử là sinh viên cũ hoặc là một người mà Đối tác đề cử biết tới từ xa, việc này sẽ rất hữu ích cho chúng tôi. Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét kĩ lưỡng lý do tại sao họ nộp hồ sơ đề cử.

Chúng tôi sẽ không công khai danh sách đề cử. Đây là quy định tiêu chuẩn cho nhiều giải thưởng quốc tế.

Không, quý vị không thể vừa là Đối tác đề cử, vừa là thành viên của nhóm nghiên cứu mà mình đã đề cử. Đây là một trường hợp xung đột lợi ích.