Câu hỏi phổ biến

Có, quý vị có thể đề cử các nhà khoa học đã từng đạt các giải thưởng khác cho Giải thưởng VinFuture nếu nghiên cứu hoặc sản phẩm của họ đáp ứng tiêu chí của Giải thưởng. Chúng tôi không giới hạn số lượng giải thưởng mà người được đề cử đã nhận được trước đây. Tiêu chí của chúng tôi khác với tiêu chí của các giải thưởng quốc tế khác.

Không. Quý vị có thể đề cử những nhà nghiên cứu/phát minh từ tổ chức của mình, miễn là quý vị không phải là người được đề cử trong hồ sơ mà mình đã nộp.

Dù một tổ chức có thể là nơi hỗ trợ các nghiên cứu/phát minh phát triển, nhưng ở đó luôn có những thành viên cốt lõi đã thực sự đóng góp và phát triển công trình đó. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào nhóm các nhà khoa học này thay vì cả tổ chức hoặc công ty.

Sẽ hữu ích nhất nếu Đối tác đề cử có thể xác định được tất cả những người đã có đóng góp thiết yếu trong việc phát triển sáng kiến. Sẽ hữu ích hơn nữa nếu Đối tác đề cử có thể cung cấp được càng nhiều thông tin càng tốt để chúng tôi không bỏ lỡ mất đóng góp quan trọng của một nhóm khác. Do đó, quý vị hoàn toàn có thể đề cử một vài nhóm hoặc cá nhân làm việc ở các nước khác nhau.

Giải thưởng VinFuture tập trung vào khoa học, kỹ thuật, và công nghệ. Nghiên cứu cần phải tập trung chủ yếu vào các phát minh liên quan tới khoa học như trong các ngành STEM.

Không, quý vị không nên làm vậy. Nếu một người được nhiều người khác nhau đề cử, đây là một điểm lợi cho chúng tôi, vì như vậy có nghĩa là nghiên cứu của họ được nhiều người công nhận từ nhiều góc độ và nhiều bằng chứng kèm theo.