QUY TRÌNH

Tiếp nhận đề cử, xét và trao giải

Hạn chót để nộp đề cử cho Giải thưởng VinFuture 2021 là 11:59 PM, ngày 7 tháng 6 năm 2021 (Giờ Việt Nam, GMT +7). Các đề cử nộp sau thời hạn này sẽ được xem xét cho năm sau.

2021 KEY MILESTONES

Tháng 2 năm 2021
Tiếp nhận đề cử
Tháng 6 năm 2021
Đóng đề cử
Tháng 6 - Tháng 8 năm 2021
Sơ khảo
Tháng 8 - Tháng 10 năm 2021
Xét giải

Hội đồng giải thưởng xem xét các đề cử

Tháng 12 năm 2021
Trao giải

Công bố nhà khoa học đạt giải

Tháng 1 năm 20211 - Lễ trao giải VinFuture

Tháng 1 năm 2022
Chuẩn bị cho năm tiếp theo

Hội đồng Giải thưởng xem xét chọn lĩnh vực và xác định tiêu chí, tiêu chuẩn

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTERS


    Khi lựa chọn ô này, bạn cho phép chúng tôi gửi bản tin định kỳ và xử lý dữ liệu của bạn theo chính sách quyền riêng tư này. Bạn có thể gỡ đăng ký nhận bản tin bất kỳ lúc nào.